IRZ

Hlášení podává provozovatel, který za uplynulý rok vyprodukoval nad 2000 kg nebezpečných odpadů.


Poskytované služby:

 • registrace provozovatele
 • registrace provozovny                 
 • podání ročního hlášení
Termín podání do 31. 3. 2017

 

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí jako veřejný informační systém veřejné správy. IRZ je veřejně přístupnou databází údajů o únicích (provozních i havarijních) vybraných znečišťujících látek do ovzduší, vody, půdy, přenosech znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a přenosech množství odpadů. Údaje jsou do IRZ zasílány provozovnami každoročně, na základě splnění kritérií stanovených příslušnými právními předpisy. Ohlášené údaje jsou za předchozí kalendářní rok zveřejněné vždy k 30. září běžného roku na internetových stránkách IRZ.

 

Ohlašovací povinnost ve vztahu k IRZ je vázán na předpoklady:

 • provozovnu, kterou je dle čl. 2 odst. 4 nařízení o E-PRTR „jedno nebo více zařízení ve stejné lokalitě, které provozuje stejná fyzická nebo právnická osoba”. Zákon č. 25/2008 Sb. doplňuje, že provozovnu „tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě“ (§ 3 odst. 2)
 • provozovatele, který provozovnu provozuje (fyzická nebo právnická osoba)
 • zařízení – stacionární technické jednotky (a související činnosti) provozované v provozovně
 • lokalitu – čl. 2 odst. 5 nařízení o E-PRTR definuje pojem „lokalita“ jako „zeměpisné umístění provozovny“. „Stejnou lokalitou“ se rozumí stejné místo, přičemž toto musí být posouzeno u každé provozovny
 • úniky znečišťujících látek, přenosy znečišťujících látek nebo přenosy odpadů, které vznikají v souvislosti s činností provozovny
 • překročení ohlašovacích prahů určené příslušnými právními předpisy a představujícími množství látky (odpadu) za příslušný ohlašovací rok, jehož překročením vzniká ohlašovací povinnost. Ohlašovací povinnost vzniká pouze při překročení ohlašovacího prahu.

 

Legislativa:

 • zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném znění
 • nařízením vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
 • nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 91/61/ES
 • zákon č. 77/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • nařízením vlády č. 450/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí