Bezpečnostní poradce ADR

Funkce bezpečnostního poradce

S přihlédnutím k činnostem podniku má poradce zejména tyto povinnosti:

 • dohlížet nad dodržováním předpisů pro přepravu nebezpečných věcí dle Dohody ADR
 • radit svému podniku při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí
 • připravit Výroční zprávu pro vedení svého podniku a orgán místní popřípadě veřejné správy, o činnostech podniku týkajících se přeprav nebezpečných věcí. Takové Výroční zprávy musí být uchovávány po dobu pěti let a musí být k dispozici národním orgánům na jejich žádost.

 

Poradce má rovněž za povinnost sledovat zejména tyto činnosti a postupy vztahující se k dotyčným činnostem podniku:

 • postupy pro dodržování požadavků upravujících zařazování nebezpečných věcí určených k přepravě
 • postup podniku při pořizování dopravních prostředků s ohledem na respektování všech zvláštních požadavků souvisejících s přepravou nebezpečných věcí
 • postupy kontrol zařízení užívaného při přepravě, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí
 • vlastní školení zaměstnanců podniku a vedení záznamu o tomto školení
 • uplatňování vhodných nouzových postupů v případě jakékoliv nehody nebo mimořádné události, která může nepříznivě ovlivnit bezpečnost přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí
 • analýzy, a pokud je to potřebné vypracovávání zpráv, týkajících se vážných nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů zjištěných během přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí
 • uplatňování vhodných opatření k zamezení opakování nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů
 • dbát na právní předpisy a zvláštní požadavky s pojené s přepravou nebezpečných věcí, týkajících se volby a využití subdodavatelů nebo jiných třetích osob
 • ověřování, že zaměstnanci účastnící se přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí mají k dispozici podrobné pracovní postupy a pokyny
 • zavádění opatření ke zvýšení informovanosti o nebezpečích spojených s přepravou, nakládkou a vykládkou nebezpečných věcí
 • uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit, aby v dopravních prostředcích byly k dispozici doklady a bezpečnostní výbava, které musí doprovázet přepravu, a aby tyto doklady a výbava byly v souladu s požadavky
 • uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit dodržování požadavků pro nakládku a vykládku