Co je ADR?

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR (Accord europeén au transport international des marchandises par route) přijatá v Ženevě 30.září 1957 byla vyhlášené MZV pod č. 64/1987 Sb. a Česká republika přijala dohodu s účinností od 1.ledna 1993. Úplné znění dohody bylo zveřejněno ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 65/2003, příloha A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů, část 1- 7, příloha B – Ustanovení o dopravních prostředcích a přepravě, část 8 a 9, restrukturalizovaná pod č. 33/2005, 14/2007, 17/2009, 17/2011.

 

 

Na tento předpis navazují předpisy: zákon o silniční dopravě ve znění jeho novelizací, zákon o odpadech, chemický zákon, zákon o obalech a celá řada vyhlášek MŽP ČR o hodnocení a nakládání s odpady.

 

Co je ADR:

Jsou to nebezpečné věci vymezeny v zákoně o silniční dopravě, jako látky a předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí.

Sama dohoda ADR definuje nebezpečné věci jako látky a předměty, jejichž přeprava je Dohodou ADR zakázána nebo dovolena, a to pouze z podmínek v ní předepsaných.

Jedná se tedy o látky a předměty, které mohou mít např. jednu nebo více následujících nebezpečných vlastností: výbušnost, tlak plynů, hořlavost kapalin či tuhých látek, samozápalnost, oxidační schopnost, jedovatost, infekčnost, radioaktivitu, žíravost, rakovinotvornost, jsou nebezpečné svou vysokou teplotou při přepravě, poškozují životní prostředí apod.

Nutnost sjednocení podmínek přepravy nebezpečných látek a předmětů vedla státy ke vzniku mezinárodních předpisů a tedy ke vzniku dohody ADR.

 

Dohoda ADR byla sjednána v rámci EHK OSN a jejím smyslem je omezit na co nejnižší mez rizika spojená se silniční přepravou nebezpečných věcí, příjmem, manipulací, uložením, a to cestou sjednocení podmínek pro zařazení nebezpečných látek do příslušných tříd, požadavků na obaly a jejich značení bezpečnostními značkami, požadavků na vozidla a jejich vybavení, požadavků na příslušné průvodní doklady, požadavků na řidiče a osoby provádějící manipulaci nebo se na přepravě podílející, jejich školení a požadavků na bezpečnostní poradce.

Předpisy o přepravě nebezpečných věcí se velmi často řídí i přepravou nebezpečných odpadů. Právní úprava odpadů je však řešena zvláštním předpisem (zákon O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů). Dohoda ADR vymezuje pojem odpad, který je zařazen mezi nebezpečné věci, jako látku, roztok, směs nebo předmět, který nemůže být použit jako takový a který je přepravován k dalšímu zpracování, k uložení na skládku odpadu nebo k likvidaci spálením nebo jiným způsobem.

 

Ministerstvo dopravy je oprávněno podle Dohody ADR pověřit právnické osoby nebo fyzické osoby výkonem činností souvisejících s prováděním dohody ADR.