Musím mít bezpečnostního poradce ADR?

Zákonem č. 119/2012 Sb. a 103/2004 Sb. byl novelizován zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, kde v § 23 (s odkazem na Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR) je uloženo všem odesílatelům, dopravcům a příjemcům nebezpečných věcí ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí. To tedy znamená, že firmy, které přijímají nebezpečné věci nebo dopravují nebezpečné věci ( a to i pro vlastní potřebu), případně odesílají nebezpečné věci v tzv. nadlimitním množství, musejí jmenovat bezpečnostního poradce.

 

Pojem "PŘEPRAVA" (ať už mezinárodní nebo vnitrostátní) zahrnuje proces příjmu, odesílání a dopravy nebezpečných věcí.


Řada firem se mylně domnívá, že v případě, kdy nedopravují, nevyrábějí ani neodesílají nebezpečné věci, ale jsou pouze příjemci nebezpečných věcí, se na ně nevztahuje povinnost ustanovit bezpečnostního poradce. Od 1.5.2004 mají tuto povinnost ustanovenou ve výše citovaných zákonech i příjemci.

 

Firmy, které přijímají nebo odesílají či dopravují tzv. podlimitní množství nebezpečných věcí nebo nebezpečné věci balené v tzv. omezených množstvích nebo vyňatých množstvích, bezpečnostního poradce jmenovat nemusejí, ale mohou.

 

I přesto jsou ale povinni dodržovat určitá opatření stanovená dohodou ADR (např: školení osob podle 1.3, jako osoby podílející se na příjmu, manipulaci, skladování a odesílání nebezpečných věcí, výbava vozidla min. 2 kg hasicím přístrojem apod.).

 

Pakliže opravdu firma musí ustanovit bezpečnostního poradce, je možno zpravidla rozhodnout již po krátké nezávazné úvodní schůzce (zápis z kontroly je zdarma). Za porušení předpisů o přepravě nebezpečných věcí dle ADR je v zákoně o silniční přepravě stanovena sankce ve výši až do 5.000.000,- Kč.

 

Bezpečnostní poradce musí být držitelem osvědčení o absolvování odborného školení zakončeného zkouškou schválenou příslušným státním orgánem. Toto osvědčení platí pro všechny státy dohody ADR.