Povinnosti zúčastněných stran na přepravě

Povinnosti odesílatele

- je subjekt, předávající nebezpečné věci k přepravě a je povinen podle Dohody ADR zejména:

 

a) zatřídit, zabalit a označit nebezpečné věci

b) dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky, pokud ji provádí

c) nepředat k přepravě nebezpečné věci, jejichž přeprava není dovolena

d) uvést správné a úplné údaje v nákladním listě

e) předat řidiči kopii povolení podle zvláštních právních předpisů

f) přezkoumat před nakládkou průvodní doklady a provést vizuální kontrolu, zda vozidlo a jeho zařízení splňuje předepsaná ustanovení

g) označit kontejnery

h) zabezpečit předepsané školení ostatních osob podílejících se na přepravě

i) předat dopravci informace a údaje, popřípadě požadované přepravní a doprovodní doklady (povolení, schválení, oznámení, osvědčení atd.)

j) používat pouze obaly, velké obaly pro volně ložené látky (IBC) a cisterny / cisternová vozidla, snímatelné cisterny, bateriová vozidla, MEGC (tj. více článkový kontejner na plyny), přemístitelné cisterny a cisternové kontejnery /, schválené a vhodné pro přepravu dotčených látek a označené nápisy předepsanými Dohodou ADR

k) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí (platné od 1.5.2004)

l) Odesílatel nebezpečných věcí je povinen předat k přepravě zásilky, které odpovídají požadavkům Dohody ADR

m) při manipulaci s vysoce rizikovými látkami přijmout k 1.7.2005 plán bezpečnostních opatření

 

Povinnosti dopravce


a) použít pouze vozidla, která jsou k tomu způsobilá

b) zabezpečit, aby řidiči měli povinnou výbavu, včetně výstražných oranžových tabulek, případně bezpečnostních značek

c) zabezpečit, aby přepravu prováděli pouze řidiči, kteří jsou k tomu vyškoleni

d) zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě

e) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí (platné od 1.12.2002)

f) vybavit vozidlo písemnými pokyny pro případ mimořádné události

g) zajistit, aby řidič:

1. měl během přepravy s sebou a na požádání předložil oprávněným osobám ke kontrole průvodní poklady, funkční hasící přístroj, povinnou výbavu vozidla

2. nepřevzal k přepravě nebo nepřepravoval kus, jehož obal je poškozený nebo netěsný

3. provedl v případě nehody nebo mimořádné události opatření uvedená v písemných pokynech

4. dodržel předpisy týkající se nakládky, vykládky a manipulace, pokud ji sám provádí, včetně zákazu společné nakládky, provozu vozidla a dozoru nad vozidly.

h) při přepravě vysoce rizikových nebezpečných věcí předložil řidič plán přepravní trasy a předložil průkaz totožnosti s platnou fotografií

i) při přepravě s vysoce rizikovými látkami přijal k 1.7.2005 plán bezpečnostních opatření

j) ustanovit osobu bezpečnostního poradce

 

Pozn.:

Pokud odesilatel případně dopravce zjistí nesplnění požadavků Dohody ADR, nesmí být přeprava realizována.

Povinnosti odesílatele a dopravce musí být zajištěny i v případě, že jde o přepravu podlimitního množství nebo pro vlastní potřeby.

 

Povinnosti příjemce

Příjemce - tj. příjemce uvedený v přepravní smlouvě. Jestliže příjemce určí (v souladu s ustanovením podle přepravní smlouvy) třetí osobu, je tato osoba považována za příjemce ve smyslu Dohody ADR.

 

a) nezdržovat bez pádných důvodů převzetí věcí

b) provést kontrolu nákladu a průvodních dokladů

c) ověřit po vykládce, že požadavky ADR, které se ho týkají, jsou splněny

d) provést v případech, pokud je to předepsáno Dohodou ADR, čištění a dekontaminaci vozidel a kontejnerů

e) zajistit, aby z kontejneru poté, co byl plně vyložen, vyčištěn a dekontaminován, byla odstraněna označení nebezpečnosti

f) Pokud by došlo k znečištění úložných prostor dopravního prostředku, musí být nápomocen dopravci k odstranění znečištění.

g) ustanovit osobu bezpečnostního poradce

 

Povinnosti nakládce

- podnik, který nakládá balené nebo nebalené věci:

 

a) smí předat k přepravě jen věci, jejich přeprava je povolena

b) zkontrolovat zda-li obaly předávané k přepravě nejsou poškozeny

c) musí dodržet požadavky na nakládku a manipulaci

d) musí dodržet požadavky společné nakládky i s ohledem na přepravu potravin, poživatin či krmiv

e) pokud předává k přepravě balené nebezpečné věci nebo nevyčištěné vyprázdněné obaly, musí zkontrolovat, zda obal není poškozen. Bez odstranění závady nesmí k přepravě předat kus, jehož obal je poškozen, zejména, není-li těsný a jsou úniky nebo možnost úniku nebezpečných látek – tato povinnost se vztahuje též na vyprázdněné nevyčištěné obaly

f) ustanovit osobu bezpečnostního poradce

g) při nakládce do kontejneru musí splnit povinnosti pro jeho označení

 

Povinnosti vykládce

- podnik, který snímá kontejnery obsahující nebezpečné věci nebo vykládá kusy obsahující nebezpečné věci nebo vyprazdňuje cisterny obsahující nebezpečné věci:

 

a) přesvědčit se, že vykládá správné nebezpečné věci

b) přesvědčit se, že obaly, cisterna nebo vozidlo nejsou poškozeny

c) po vykládce odstranit všechny nebezpečné zbytky, které ulpěly na vnější straně cisterny nebo vozidla a zajistit uzavření ventilů

d) zajistit, aby kontejnery po jejich úplném vyložení nebyly označeny dle ADR

e) ustanovit osobu bezpečnostního poradce

 

Povinnosti baliče

 

a) požadavky týkající se podmínek balení nebo podmínek společného balení

b) pokud připravuje kusy pro přepravu, pak požadavky týkající se nápisů a bezpečnostních značek na kusech.

 

Povinnosti plniče

Plnič musí zejména splnit následující povinnosti :

 

před plněním cisteren musí ověřit, že tyto cisterny a jejich výstroj jsou v dobrém technickém stavu

a) musí ověřit, že u cisternových vozidel, bateriových vozidel, snímatelných cisteren, přemístitelných cisteren, cisternových kontejnerů a MEGC neprošlo datum příští zkoušky

b) smí cisterny plnit pouze nebezpečnými věcmi, které byly pro přepravu v těchto cisternách schváleny

c) při plnění cisterny musí splnit požadavky týkající se nebezpečných věcí v sousedních komorách

d) během plnění cisterny musí dodržet nejvyšší dovolený stupeň plnění nebo nejvyšší dovolenou hmotnost obsahu pro plněnou látku (na litr jejího vnějšího objemu)

e) po naplnění cisterny musí zkontrolovat těsnost uzavíracích zařízení

f) musí zajistit, aby na povrchu jím naplněné cisterny neulpívaly žádné zbytky naplněné nebezpečné látky

g) při přípravě nebezpečných věcí k přepravě musí zajistit, aby cisterny, na vozidla a na velké nebo malé kontejnery pro přepravu volně ložených látek, v souladu s příslušnými požadavky, byly připevněny předepsané výstražné oranžové tabulky a bezpečnostní značky.