Odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady podává provozovatel, který vyprodukoval za uplynulý rok více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 t ostatních odpadů v součtu za všechny provozovny.


Poskytované služby:

  • registrace provozovatele
  • registrace provozovny
  • podání ročního hlášení                             
  • vedení průběžné evidence odpadů
Termín podání do 15. 2. 2020

 

 

Legislativa:

  • Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech v platném znění
  • Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
  • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  • Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)
  • Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady