Ovzduší

Hlášení podává provozovatel, který za uplynulý rok provozoval stacionární zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.


Poskytované služby:

  • registrace provozovatele
  • registrace provozovny
  • podání ročního hlášení (BA/E85)                   
Termín podání do 31. 3. 2020

 


Legislativa:

  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
  • Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší v platném znění
  • Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech v platném znění
  • Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů v platném znění