Voda

Hlášení podává provozovatel za vypouštění vody dle §8 odst. 1 pís. c) zákona o vodách č. 254/2001 Sb.     v platném znění.


Poskytované služby:

  • registrace provozovatele               
  • registrace provozovny
  • podání ročního hlášení
Termín podání do 31.1.2020

 

Za každou provozovnu, kde se vypouští odpadní vody z čističky odpadních vod (ČOV)/ BIO čističky odpadních vod (ČOV)/ odlučovače ropných látek do trativodu, vodoteče (nejedná se tedy o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace!) se musí podat hlášení do ISPOP. 


Legislativa:

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) vplatném znění
  • Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  • Vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody
  • Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  • Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci