Odborné konzultace

 • Revize elektro výbušného prostředí (B), budov, hromosvodů, spotřebičů a nářadí (A)
 • Montáže a opravy rozvodů a spotřebičů elektro, plynu, silnoproudu
 • Rekonstrukce čerpací stanice, vyvložkování nádrží a potrubí, změna produktů
 • Roční technologické prohlídky čerpací stanice dle ČSN 65 0202 čl. 8.8
 • Odběry a rozbory vzorků odpadních vod z odlučovače ropných látek
 • Odběry a rozbory vzorků odpadních vod z čistírny odpadních vod
 • Odběry a rozbory vzorků pitné vody ze studny
 • Odborné posudky a imisní rozptylové studie
 • Zpracování protokolu o určení prostředí
 • Opravy technologie
 • Tlakové zkoušky hydrantů
 • Revize hasicích přístrojů
 • Revize plynových zařízení
 • Roční nastavení vývěv
 • Defektoskopické zkoušky nádrží
 • Čištění nádrží
 • Projektování a inženýrská činnost při výstavbě, rekonstrukci a kolaudaci čerpací stanice