Odborné posudky

  • Posouzení požárního nebezpečí
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby (požární zpráva)
  • Odborný posudek dle zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší
  • Plán opatření pro případ havárie a ohrožení vod závadnými látkami (Havarijní plán)
  • Dokladový audit
  • Provozní audit
  • Základní hodnocení rizika ekologické újmy