Vodohospodářské stavby a zařízení, ochrana vod

Periodická školení

  • seznámení s provozním řádem čerpací stanice
  • seznámení s provozně manipulačním řádem odlučovače ropných látek
  • seznámení s provozně manipulačním řádem čistírny odpadních vod
  • seznámení s plánem opatření  pro případ havárie a ohrožení vod závadnými látkami (havarijní plán)