Požární ochrana

Související předpisy

 • zákon č. 133/1985 Sb. v platném znění
 • vyhláška MV č. 246/2001 Sb.

Zpracování dokumentace

 • návrh  smlouvy pro činnost odborně způsobilé osoby na čerpací stanici + předání osvědčení odborně způsobilé osoby
 • tématické plány školení pro odbornou přípravu požárních hlídek
 • tématické plány školení pro preventisty požární ochrany
 • tématické plány školení pro zaměstnance
 • protokol o začlenění čerpací stanice s určením podmínek požárního nebezpečí
 • směrnice organizačního zabezpečení
 • požární řád čerpací stanice
 • požární řád klece s PB
 • požární řád čerpací stanice LPG/CNG
 • požární poplachová směrnice
 • havarijní plán LPG/CNG
 • místně provozní předpis LPG/CNG
 • dokumentace o ochraně před výbuchem
 • určení zdrojů zapálení
 • stanovení zabezpečení požární ochrany v době přerušení, omezení
  nebo ukončení provozu
 • požárně technické charakteristiky skladovaných látek (BA, NM, BIO NM, LPG,CNG)
 • směrnice pro činnost preventivních požárních hlídek
 • přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek
 • přehled o rozmístění věcných prostředků požární ochrany
 • požární evakuační plán
 • řád ohlašovny požáru
 • závazný pokyn provozovatele pro zabezpečení v případě svařování, letování
 • zpracování závazného požárně bezpečnostního řešení
 • vyhodnocení počtu věcných prostředků požární ochrany
 • základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií z hlediska jejich vlivu na vznik a šíření požáru
 • posouzení odstupových vzdáleností u provozní budovy a technologie čerpací stanice, čerpací stanice LPG/CNG, klece s PB
 • dokumentace zdolávání požáru (operativní karta) - textová a grafická část