Vodohospodářská díla (stavby) a zařízení, ochrana vod

Související předpisy

  • zákon č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění
  • Vyhl. 66/2012 Sb.

Zpracování dokumentace

  • plán opatření pro případ úniku ropných látek a ostatních nebezpečných látek (havarijní plán) dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
  • provozní řád čerpací stanice a skladu olejů dle ČSN 75 34 15
  • provozní řád studny dle NV 216/2011 Sb.
  • provozní řád odlučovače ropných látek (lapolu) dle NV 216/2011 Sb.
  • provozní řád čistírny odpadních vod dle NV 216/2011 Sb.
  • vyhodnocení zkušebního provozu odlučovače ropných látek, čistírny odpadních vod pro vydání kolaudačního rozhodnutí k trvalému provozu